top of page

YLEISET EHDOT

1. Palvelun sisältö

 

Palveluntarjoajana toimii Tmi FEEL Wellness & Training, y-tunnus: 2778775-5.

 

Asiakkaalla tarkoitetaan joko henkilöasiakasta (kuluttaja) tai yritysasiakasta, joka on ostanut Palvelun henkilökunnan jäsenelleen/jäsenilleen.

 

Palvelu sisältää Asiakkaan kanssa sovittavan valmennusohjelman tai yksittäisen valmennuksen. Valmennuksella tarkoitetaan WSA, TSA & LSA-valmennusta, henkistä valmennusta, henkilökohtaista valmennusta, johdon- ja yritysvalmennusta, Dharma-valmennusta,

verkkovalmennusta, liikunnallisia valmennuksia sekä Meditaatiot by Laura verkkosivuston meditaatioita. 

Valmentajana toimii Laura Ihatsu. Valmentaja pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että palvelun taso pysyy korkealla ylläpitämällä ammattitaitoaan mm. lisäkoulutuksin.

 

Asiakas hyväksyy nämä yleiset ehdot hyväksyessään saamansa tarjouksen Palvelusta tai ostamalla jonkun edellämainituista palveluista. .

 

2. Valmennuksen ja muiden palveluiden tarkoitus

 

Valmennuksen ja muiden palveluiden (energiahoidot ja meditaatiot) tarkoitus on auttaa Asiakasta tunnistamaan eri elämänalueita, joita kehittää. Kaikkien valmennuspalveluiden ja viestinnän (sähköpostitse tai muulla tavalla) sekä verkkosivustojen (www.lauraihatsu.com, lauraihatsu.mykajabi.com www.facebook.com/vapauduvoimaasi,www.instagram.com/vapauduvoimaasi/) tietojen on tarkoitus auttaa tässä tehtävässä.

 

Oikea aika valmennukselle on, kun suuret emotionaaliset ja psykologiset haavat ja traumat ovat jo parantuneet tai parantumassa.

Meditaationauhotteita ei saa tehdä silloin kun ajat autoa tai olet sellaisessa paikassa, jossa pitää pysyä valppaana. 

 

3. Valmennuksen ehdot ja siihen liittyvät rajoitukset

Valmennusta ei tarjota ammatillisen mielenterveyshuollon tai sairaanhoidon korvikkeena, eikä tarkoituksena ole diagnosoida, hoitaa tai parantaa mitään mielenterveyden haasteita. Valmentaja ei toimi mielenterveysneuvojana tai lääketieteen ammattilaisena. Life coaching on tällä hetkellä sääntelemätöntä alaa ja Valmentaja ei ole ”lisensioitu” Suomen valtion vaatimilla standardeilla edellä mainittuun työhön.

 

Asiakas on itse vastuussa hyvinvoinnistaan valmennustapaamisten, energiahoitojen ja meditaatioiden aikana ja näiden jälkeen, mukaan lukien asiakkaan tekemät valinnat ja päätökset.

 

Valmennus ei korvaa terveydenhuollon neuvontaa, psykoterapiaa, psykoanalyysiä taikka mielenterveyteen tai päihteiden väärinkäyttöön liittyvää hoitoa, eikä Asiakkaan tule käyttää sitä minkään muun hoidon sijasta.


Kaikki Valmentajan tarjoamat kommentit ja ideat on tarkoitettu yksinomaan auttamaan Asiakasta saavuttamaan yhdessä luodut tavoitteet. Valmennuksen aloittamisella Asiakas antaa suostumuksen Valmentajalle auttaa häntä saavuttamaan edellä tarkoitettuja ​​tavoitteita.


Asiakas vakuuttaa, että hänelle ei ole annettu mitään sopimukseen liittyvää lupausta, jota ei olisi ilmaistu tässä sopimuksessa.

 

Nämä käyttöehdot sitovat Asiakasta henkilökohtaisesti ja mikäli Asiakkaana toimii yritys, sen edustajan tulee huolehtia siitä, että myös valmennukseen osallistuvat henkilöt sitoutuvat näihin käyttöehtoihin soveltuvin osin.

 

4. Palvelun hinta

 

Kulloinkin voimassaoleva hinnasto löytyy nettisivuilta osoitteesta www.lauraihatsu.com tai lauraihatsu.mykajabi.com tai se esitetään Asiakkaalle annettavan kirjallisen tarjouksen yhteydessä.

 

Asiakkaan tulee maksaa tilaamansa Palvelu kokonaisuudessaan etukäteen ennen valmennustapaamisten alkamista, ellei toisin sovita. Palvelutarjoaja vahvistaa suoritettujen maksujen vastaanottamisen kirjallisesti Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Ostaessa meditaatiopaketin lauraihatsu.mykajabi.com sivuilta maksutoiminto menee joko Stripe tai PayPal maksupalvelun kautta. 

 

Palveluntarjoaja lähettää laskun Asiakkaalle, jonka perusteella Asiakas suorittaa maksun Palvelusta. Erillinen kuitti maksusta lähetetään Asiakkaan pyynnöstä.

 

Jollei Asiakas ole tehnyt maksusuoritusta laskun eräpäivään mennessä ja ennen sovittua valmennustapaamista, Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta järjestää valmennustapaamista Asiakkaalle.

 

5. Valmennuksen toteuttaminen

 

VALMENNUSTAPAAMISET

Valmennusohjelma järjestetään Valmentajan ja Asiakkaan välillä ja se voidaan varata etukäteen. Valmentaja suosittelee valmennusohjelmaan sisältyvien valmennustapaamisten tiheyttä asiakkaan tarpeiden ja ammatillisen arvioinnin perusteella. Tämä suositus tai suunnitelma ei ole sitova, ja sitä voidaan muuttaa ja mukauttaa koko valmennussuhteen ajan yhteisellä sopimuksella.

 

Valmennustapaamisten lukumäärästä ja tiheydestä sovitaan Valmentajan ja Asiakkaan välillä valmennuksen alkaessa, ja Valmentaja vahvistaa tapaamiset sähköpostitse. Jos erityistä lukumäärää ei ole sovittu, valmennus toteutetaan yksi tapaaminen kerrallaan. 

 

Ensimmäisen tapaamisen ja sen jälkeisten tapaamisten päivämäärä ja aika sovitaan Valmentajan ja Asiakkaan välillä puhelimitse tai sähköpostitse. Valmentaja vahvistaa tapaamisten ajankohdan sähköpostitse tai muussa muodossa.

 

Valmennustapaamiset voivat tapahtua kasvokkain (paikka yhteisellä sopimuksella) tai Zoomin kautta, puhelimitse, tai muussa muodossa, jos niin sovitaan. Ellei toisin ole sovittu, Asiakas vastaa Valmentajalle soittamisesta sovittuina aikoina. Valmentaja on vastuussa siitä, että hän on saatavana sovittuina aikoina. Jokaisen tapaamisen pituus sovitaan Valmentajan ja Asiakkaan välillä sähköpostin välityksellä ennen valmennuksen alkamista.

LISÄTAPAAMISET

Valmentaja ja Asiakas voivat sopia missä vaiheessa valmennusohjelmaa tahansa lisätapaamisten järjestämisestä. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin lisätapaamisiin. Palvelun hinta pysyy alkuperäisen suuruisena, ellei Palveluntarjoaja/Valmentaja ilmoita Asiakkaalle kirjallisesti sähköpostitse muutoksesta hintaan tai muuhun ehtoon taikka tee ilmoitusta kohdan 9 ”Ehtojen muuttaminen” mukaisesti.

​​ 
TAPAAMISTEN VÄLILLÄ

 

Valmentaja voi antaa Asiakkaalle tehtäviä tai harjoituksia valmennustapaamisten välillä. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta suorittaa näitä "kotitehtäviä", mutta niiden tekemättä jättäminen voi hidastaa Asiakkaan kehitystä ja tavoitteiden saavuttamista.

 
Kysymyksissä, tapaamisten siirtämiseen liittyvissä ja muissa vastaavissa tilanteissa Asiakas voi ottaa yhteyttä Valmentajaan puhelimitse tai sähköpostitse tapaamisten välillä.

 

Lisävalmennusta voidaan sopia toteutettavaksi myös tapaamisesta välillä, mutta siitä veloitetaan lisämaksu. Palveluntarjoaja neuvoo Asiakasta aina etukäteen, jos jokin toimenpide saattaa aiheuttaa ylimääräisen maksun, eikä toimenpidettä suoriteta ennen Asiakkaan hyväksyntää lisämaksulle.

TAPAAMISTEN SIIRTÄMINEN

Jos Asiakkaan on siirrettävä sovittua valmennustapaamista, hänen on ilmoitettava siitä vähintään 48 tuntia etukäteen Valmentajalle sähköpostitse. Asiakasta ei hyvitetä käyttämättömistä tapaamisista, ellei ilmoitusta ole tehty mainitussa ajassa. Mikäli ilmoitus on tehty mainitussa ajassa, tapaamiselle pyritään ensisijaisesti löytämään uusi aika.

 

Poikkeuksellisesti Valmentaja saattaa joutua siirtämään valmennustapaamista esimerkiksi oman tai läheisen sairastumisen taikka muun painavan syyn vuoksi. Valmentaja ilmoittaa asiakkaalle siirrosta 48 tuntia etukäteen, mikäli se on mahdollista. Valmentaja pyrkii sopimaan uuden valmennustapaamisen mahdollisimman nopeasti Asiakkaan kanssa. Siirron vuoksi peruuntuneesta tapaamisesta ei makseta hyvitystä tai palauteta palkkiota, mikäli uusi aika on mahdollista järjestää.

​​

6. Sopimuksen syntyminen ja Palvelun peruuttaminen

 
Sopimus Palvelusta on syntynyt, kun Asiakas on hyväksynyt Palveluntarjoajan antaman kirjallisen tarjouksen tai vahvistaa sähköpostitse ottavansa Palvelun samalla, kuin vahvistaa nämä ehdot. Palveluntarjoaja vahvistaa sopimuksen syntymisen erillisellä tilausvahvistuksella.

 

Sopimuksen syntymisen jälkeen Asiakas voi peruuttaa valmennusohjelman tai -tapaamisen ennen ensimmäistä tapaamiskertaa, jolloin peritään puolet valmennuksesta sovitusta hinnasta. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko Palvelun hinta.

 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten sairauden tai muiden sitoumusten takia, asiakkaan epäasianmukaisen käytöksen, eturistiriidan tai muiden syiden vuoksi, Palveluntarjoaja voi päättää sopimuksen kesken Palvelun suorittamisen tai kieltäytyä tarjoamasta lisätapaamisia. Tällaisessa tilanteessa Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti irtisanomisesta Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin ja Asiakkaalle palautetaan mahdollisesti maksetut ennakkomaksut pitämättömistä tapaamisista.

 

7. Henkilöasiakkaan (kuluttajan) peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä sähköpostitse (laura@vapauduvoimaasi.com) Palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Jos Palvelun suorittaminen on kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on peruuttamistapauksessa maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Muussa tapauksessa, mikäli kuluttaja on maksanut Palvelusta etukäteen, Palveluntarjoaja palauttaa kaikki kuluttajalta saadut suoritukset viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei kuluttaja ole nimenomaisesti suostunut muuhun.

8. Tietojen luottamuksellisuus ja siihen liittyvät rajoitukset

 

Valmentaja käsittelee Asiakkaan tapaamisten aikana toimittamat ja kertomat henkilökohtaiset tiedot tai yritykseen liittyvät tiedot luottamuksellisina. Niitä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan etukäteen antamaa lupaa, ellei laki sitä vaadi.

 

Mikäli Asiakas ilmoittaa laiminlyönnistä tai uhkasta vahingoittaa Valmentajaa tai toista henkilöä tai tahoa, Valmentaja tulee toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet henkilövahinkojen tai muiden merkittävien vahinkojen välttämiseksi ja on mahdollista, että luottamuksellista tietoa joudutaan paljastamaan viranomaisille. Valmentaja noudattaa myös tuomioistuimen antamia määräyksiä tietojen antamisesta ja todistamisesta lain edellyttämällä tavalla.


Asiakas ymmärtää, että tekniikan käyttö ei ole aina turvallista, ja hyväksyy siihen liittyvät riskit sähköpostin, tekstin, puhelimen, Zoomin ja muun tekniikan käytössä. On mahdollista, että luottamuksellisia tietoja paljastuu tekniikan käytön yhteydessä.

 

9. Vastuunrajoitukset

 

Valmentaja pyrkii auttamaan Asiakasta parantamaan elämänlaatuaan ja saavuttamaan halutut tulokset. Huomattavia tuloksia voidaan saavuttaa, jos selkeää suunnitelmaa noudatetaan sitoutuneella tavalla. Asiakas on kuitenkin yksin vastuussa tärkeiden päätösten tekemisestä elämässään tai liiketoiminnassaan. 

 

Asiakkaan tulee ymmärtää, että henkilökohtaisia tuloksia ei voida taata. Valmentaja/Palvelutarjoaja ei voi taata myöskään yrityksen liikevaihdollista menestystä.

Asiakas vapauttaa Valmentajan/Palvelutarjoajan sekä mahdolliset muut sopimuksen osapuolet kaikesta vastuusta sellaisista vahingoista ja niiden seuraamuksista, jotka ovat aiheutuneet Valmentajan antamien neuvojen tai valmennussuhteen seurauksena asiakkaan omien toimien, huolimattomuuden tai laiminlyöntien vuoksi.

 

Valmentaja/Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään Asiakkaalle aiheutuneista taloudellisista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat valmennustapaamisten aloittamisesta, tai mistään Asiakkaan havaitsemasta perusteltavissa olevasta tai muunlaisesta epäonnistumisesta saavuttaa olennainen parannus elämänlaadussa tai liiketoiminnassa taikka muutoin saavuttaa haluamansa tulokset tai tavoitteet.

 

Valmentaja/Palveluntarjoaja ei ole vastuussa luottamuksellisen tiedon paljastumisesta aiheutuneista vahingoista Asiakkaalle, jotka ovat aiheutuneet kohdassa 8 mainitun tekniikan käytön yhteydessä. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä sovitaan nimenomaisesti, että käyttö tapahtuu täysin Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa lisäksi yksin kaikesta tietokoneelleen Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

 

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelut ovat Asiakkaan käytössä ilman pitkiä keskeytyksiä, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti ilmenevistä virheistä tai käyttökatkoista.

 

Valmentaja/Palveluntarjoaja ei ole vastuussa missään tilanteessa sellaisesta Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka ei ole aiheutunut Valmentajan/Palveluntarjoajan törkeän huolimattoman tai tahallisen toiminnan seurauksena.

 

Palveluntarjoajan kokonaisvastuu rajoittuu joka tapauksessa ja kaikissa tapauksissa Asiakkaan Palvelusta maksamaan korvaukseen.

10. Immateriaalioikeudet

 

Kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet liittyen Palveluun, kuuluvat Palveluntarjoajalle. Asiakas ei saa kopioida, muokata, levittää tai millään muullakaan tavalla käyttää hyväkseen immateriaalioikeuksien alaista materiaalia ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Kaikki tavaramerkit, tuotemerkit ja toiminimet ovat haltijoidensa omaisuutta ja niiden luvaton käyttö on kielletty. 

 

11. Ehtojen muuttaminen

 
Nämä yleiset ehdot tulevat voimaan, kun asiakas hyväksyy Palvelutarjoajan antaman tarjouksen tai vahvistaa sähköpostin, jossa nämä ehdot ovat liitteenä, ja Palveluntarjoaja on vahvistanut sopimuksen syntymisen. Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä ehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla Asiakkaalle sähköpostitse muutoksista. Jos saatuaan tällaisen muutosilmoituksen Asiakas ei enää halua jatkaa valmennusohjelmaa tai -tapaamisia, valmennukset voidaan lopettaa välittömästi. Tällöin Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle kirjallisesti sähköpostitse, ettei hyväksy ehtojen muutoksia. Tässä tilanteessa Asiakkaalla on oikeus saada palautus kaikista etukäteen maksetuista valmennustapaamisista.

 

12. Henkilötietojen kerääminen

 

Palveluntarjoaja suhtautuu vakavasti Asiakkaan henkilötietojen asianmukaiseen säilytykseen ja käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään Palveluntarjoajan tietosuojakäytännön mukaisesti. 

 

13. Riitatilanteiden ratkaiseminen

 

Osapuolten väliseen sopimukseen, jonka osana nämä käyttöehdot ovat, sovelletaan Suomen lakia.

Erimielisyydet pyritään sopimaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli sovintoa ei saada aikaiseksi neuvottelemalla, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa.

Henkilöasiakkailla (kuluttajat) on oikeus saattaa erimielisyys myös kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

14. Yhteydenotot ja asiakaspalautteet

 
Valmennuksen lopussa asiakasta pyydetään täyttämään palautelomake. Palautetta palvelusta pidetään muutoinkin tervetulleena ja sitä voidaan antaa myös valmennustapaamisten aikana.

Yhteydenotot, asiakaspalautteet ja peruuttamisilmoitukset pyydetään toimittamaan seuraavilla yhteystiedoilla:

 

Tmi FEEL Wellness & Training

Postiosoite: Häggesbölen rantatie 40, 02480 Kirkkonummi

Puhelinnumero: +358 452008887

Sähköposti: laura@vapauduvoimaasi.com

bottom of page